facebook
logo

ALUPLAST

powróć do produktów

Alu­plast sp. z o.o. jest naj­więk­szym na ryn­ku pol­skim do­staw­cą sys­te­mów okien­nych z PVC. Okna i drzwi z PVC w opar­ciu o ofe­ro­wa­ne przez fir­mę sys­te­my wy­ko­nu­je obec­nie w Pol­sce po­nad 200 au­to­ry­zo­wa­nych pro­du­cen­tów okien. Dzia­łal­ność oraz ofer­ta pro­duk­to­wa fir­my Alu­plast od wie­lu lat znaj­du­je uzna­nie za­rów­no fa­chow­ców, jak rów­nież klien­tów cze­go do­wo­dem jest wie­le pre­sti­żo­wych wy­róż­nień m.in.: Zło­ty Me­dal MTP, Bu­dow­la­na Mar­ka Roku, Her­ku­les Bu­dow­nic­twa, Top­Bu­il­der, Li­der Ryn­ku Sto­lar­ki Bu­dow­la­nej. Fir­ma jest rów­nież za­ło­ży­cie­lem i człon­kiem Związ­ku Pro­du­cen­tów, Do­staw­ców i Dys­try­bu­to­rów POL­SKIE OKNA I DRZWI.

Wszelkie prawa zatrzeżone, 2015 PLAST, Paweł Doroż.
Inne opcje kontaktu: plastsc@op.pl | 501969735