facebook
logo

Okna Drewniane

powróć do produktów

Okna drew­nia­ne są nie tyl­ko pięk­ne i trwa­łe, po­zwa­la­ją tak­że zbli­żyć się do na­tu­ry nie wy­cho­dząc z do­mo­we­go za­ci­sza. Na­tu­ral­ny su­ro­wiec – dąb, so­sna lub eg­zo­tycz­ne me­ran­ti w wy­bra­nym ko­lo­rze ocie­pli wy­gląd, do­sko­na­le pod­kre­śli ko­lor fa­sa­dy i nada jej in­dy­wi­du­al­ny cha­rak­ter. We­wnątrz po­miesz­cze­nia okna drew­nia­ne za­dba­ją o cie­pło ro­dzin­ne­go ogni­ska i wkom­po­nu­ją się w prze­strzeń miesz­kal­ną. So­lid­ne pro­fi­le 68, 78 i 92 mm na­szych okien drew­nia­nych gwa­ran­tu­ją do­sko­na­łe pa­ra­me­try ciepl­ne w wa­rian­tach ze zróż­ni­co­wa­nym pa­kie­tem szy­bo­wym. Okna Eco­li­ne, Ther­mo­li­ne i Eco­therm za­dba­ją o bez­pie­czeń­stwo i es­te­ty­kę domu.

Wszelkie prawa zatrzeżone, 2015 PLAST, Paweł Doroż.
Inne opcje kontaktu: plastsc@op.pl | 501969735