facebook
logo

SALAMANDER Window & Door Systems S.A.

powróć do produktów

Sta­ła kon­cep­cja, sta­wia­ją­ca na da­le­ko­wzrocz­ność, od­wa­gę w in­no­wa­cyj­nym za­rzą­dza­niu fir­mą i ota­cza­nia się kom­pe­tent­ną ka­drą — to fi­lo­zo­fia sto­so­wa­na w wie­lu roz­wo­jo­wych, świa­to­wych przed­się­bior­stwach. Do ta­kich z ca­łą pew­no­ścią na­le­ży gru­pa Sa­la­man­der In­du­strie Pro­duk­te (SIP)) sku­pia­ją­ca fir­my, któ­re swo­je pro­duk­ty sy­gnu­ją mar­ką Brüg­mann, Sa­la­man­der i blu­Evo­lu­tion. Wspól­na dla wszyst­kich przed­się­biorstw oso­ba dr Heyo Schmie­dek­nech­ta, któ­ry sta­no­wi swo­iste ogni­wo i no­śnik głów­nych idei po­wo­du­je, że usta­la­ne za­ło­że­nia w spo­sób płyn­ny są wdra­ża­ne w ży­cie.

Wszelkie prawa zatrzeżone, 2015 PLAST, Paweł Doroż.
Inne opcje kontaktu: plastsc@op.pl | 501969735