facebook
logo

VEKA

powróć do produktów

Pro­file w sys­te­mach VEKA to ide­al­ny wy­bór do re­ali­za­cji na­wet naj­bar­dziej wy­szu­ka­nych form ar­chi­tek­to­nicz­nych. Każ­dy sys­tem VEKA jest pro­jek­to­wa­ny tak, by moż­na go by­ło za­sto­so­wać w no­wym bu­dow­nic­twie, jak i w bu­dyn­kach re­stau­ro­wa­nych. Pro­file VEKA są sta­bil­ne, trwa­łe i ła­twe w kon­ser­wa­cji. Wszyst­kie pro­duk­ty VEKA po­sia­da­ją cer­ty­fika­ty sto­so­wa­nia i ate­sty. Eks­tru­zja pro­fili VEKA kon­tro­lo­wa­na jest przez RAL i in­sty­tut SKZ Te­Co­na. Pro­file VEKA z PVC są w naj­wyż­szej kla­sie A.

Wszelkie prawa zatrzeżone, 2015 PLAST, Paweł Doroż.
Inne opcje kontaktu: plastsc@op.pl | 501969735